Blog Opyce

Desentrellant les Diferències: Baixa, Mitjana i Alta Tensió en Instal·lacions Elèctriques

Dijous, 28 desembre 2023

En l’ample món de les instal·lacions elèctriques, entendre les diferències entre baixa, mitjana i alta tensió és essencial. Aquests termes no només es refereixen al voltatge d’un circuit elèctric, sinó que també delineen com es transporta i distribueix l’electricitat en diverses etapes del procés.

 

Què és la Tensió i Com es Mesura?

Abans de submergir-nos en les diferències, és fonamental entendre que la tensió o voltatge es mesura en volts o kV. Aquesta unitat de mesura rendeix homenatge a Alessandro Volta, el físic i inventor de la primera bateria.

 

Alta Tensió: Transport Eficient a Distàncies Considerables

Les instal·lacions d’alta tensió s’especialitzen en el transport eficient de l’electricitat a llargues distàncies, com d’una central generadora a una altra.

Augmentar la tensió permet reduir la intensitat, minimitzant les pèrdues d’energia per escalfament dels cables. Per raons de seguretat, els cables d’alta tensió sovint es col·loquen en torres elèctriques o s’enterren, evitant zones urbanes.

 

Mitjana Tensió: Distribució Eficient a Comunitats i Ciutats

L’electricitat, després de viatjar des de la generació fins al consum, passa per subestacions que transformen l’alta tensió en mitjana tensió.

Aquestes instal·lacions distribueixen l’electricitat a barris, pobles i ciutats. Pel que fa a la seguretat, les línies de mitjana tensió sovint estan sota terra. A Espanya, les instal·lacions de mitjana i alta tensió comparteixen regulacions.

 

Baixa Tensió: Consum Segur en Llars i Establiments

Des de les centrals transformadores fins als punts de consum, l’electricitat es distribueix a llars i establiments mitjançant instal·lacions de baixa tensió.

Aquestes es fan servir principalment en aparells elèctrics, sent menys perilloses que les d’alta i mitjana tensió. Protegides per quadres diferencials i interruptors, les instal·lacions de baixa tensió requereixen l’experiència de professionals autoritzats.

 

Conclusió: Un Viatge Segur des de la Generació fins al Consum

Comprendre les diferències entre baixa, mitjana i alta tensió és clau per assegurar un flux eficient i segur d’electricitat des de la seva generació fins al seu consum.

A Opyce, estem aquí per proporcionar l’orientació i el professionalisme necessaris en cada etapa d’aquest viatge elèctric. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix al 938 600 733.

Vols més informació?